مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Multiple Medium Advanced - Your Personal Publishing Platform

Combine all of your social networking assets into one central, fully configurable platform.

• Full Joomla Instance with Gantry Installed
• Pre-configured links to your choice of Five assets:
• YouTube
• Instagram
• Twitter
• Blogger
• LinkedIn
• Hosted on your own custom Domain Name

Multiple Medium Personal - Your Personal Publishing Platform

Combine all of your social networking assets into one central, fully configurable platform.

• Full Joomla Instance with Gantry Installed
• Pre-configured links to your choice of three assets:
• YouTube
• Instagram
• Twitter
• Blogger
• LinkedIn
• Hosted on your own custom Domain Name

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.